Hlavní stránka Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu AutodílyUO s.r.o.

(dále jen "Obchodní podmínky")

Obecná ustanovení
Identifikační údaje prodávajícího:

firma: AutodílyUO s.r.o.
sídlo : J. Nygrína 268, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ : 11837012
DIČ : CZ11837012
tel : +420 465 521 282
e-mail : obchod@autodilyuo.cz
http:\\ www.autodilyuo.cz

kontaktní /korespondenční adresa : J. Nygrína 268, 562 01 Ústí nad Orlicí

Základní charakteristické údaje:
Cílem firmy je nabízet zákazníkům kvalitní autodíly, autodoplňky, nářadí a nástroje pro specifické profese i pro univerzální použití.


Obsah:
 

 1. Zpětný odběr výrobků ( ujednání o zpětném odběru olejů, elektrických akumulátorů)
 

 

1. Úvodní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky se vztahují na nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu AutodílyUO s.r.o. (dále jen "e-shop") a upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a zákazníkem v rámci nákupu zboží prostřednictvím e-shopu.
Prodávající je povinen v souladu s §1820 - § 1824 zák.č. 89 / 2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, seznámit zákazníka se sdělením před uzavřením smlouvy, obsah smlouvy, závazky ze smluv o poskytovaných službách a zvláštní ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných distančním způsobem. Tyto informace jsou obsaženy
v těchto obchodních podmínkách.
Zákazníkem je návštěvník internetových stránek na adrese e-shop "www.autodilyuo.cz", který prostřednictvím e-shopu učinil řádnou objednávku zboží. Zákazníkem je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná, v souladu se zák. č. 89 / 2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. Podnikatelem se rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem zisku či právní subjekt, jenž je zřízen státem či neziskovou organizací za účelem vytváření veřejného užitku, v souladu se zákonem 90 / 2012 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů.
Doručování objednaného zboží se děje prostřednictvím společnosti provozující přepravní služby Zásilkovna, PPL, Geis CZ s.r.o, DPD či České pošty s.p. Tyto Obchodní podmínky jsou uveřejněny na adrese www.autodilyuo.cz, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce zákazníkem. Pro vztah mezi zákazníkem a prodávajícím jsou obchodní podmínky platné ve znění, v jakém byly uveřejněny v okamžiku odeslání zákazníkem.
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud objednávka obsahuje více než 5 kusů alespoň jedné zlevněné položky.
Nabídka v e-shopu platí do vyprodání zásob.
Práva a povinnosti prodávajícího a zákazníka se řídí platnou legislativou České republiky, tedy v souladu se novelizací zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 89 / 2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 90 / 2012., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů zákona
č. 480/2004 Sb., o některých službách informování firmy, ve znění pozdějších předpisů.


 

2. Objednávka

Zde je zákazníkovi k dispozici prostředí, které umožňuje zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží v katalogu, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraného zboží. Před podáním objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil. Objednávka je odesílána zákazníkem prodávajícímu přímo z prostředí e-shopu elektronickou cestou. Takto zaslaná objednávka je platným a závazným návrhem kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti vyžadované objednávkovým formulářem.
Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud zákazník v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud objednané zboží nemůže dodat. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zákazník nesplní svůj závazek odebrat zboží nebo zaplatit kupní cenu včetně expedičního poplatku.
Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky zákazníka prodávajícímu. Zákazník je podle kupní smlouvy povinen především odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně poplatku za dopravu. Prodávající je podle kupní smlouvy povinen zejména dodat objednané zboží, vyjma výše uvedených skutečností. Prodávající neprovádí rezervaci zboží. 
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud objednávka obsahuje více kusů jedné zlevněné položky (označené jako akce nebo výprodej) než má skladem.
Objednávku může zákazník zrušit bez jakýchkoliv sankcí do okamžiku expedice zboží, která je prodávajícímu oznámena formou e-mailu, případně telefonicky.

Nabídka zboží prodávajícím se uskutečňuje prostřednictvím internetu na adrese e-shop "www.autodilyuo.cz".


 

3. Kupní cena, náklady na dodání, dodací a platební podmínky

 

  1.Kupní cena

Kupní cenou se rozumí cena uvedená u objednávaného zboží v katalogu v okamžiku odeslání objednávky zákazníkem. Všechny ceny v katalogu jsou uvedeny v českých korunách vždy bez i včetně daně z přidané hodnoty. Pokud není uvedeno jinak, vztahují se z uvedené ceny na vybraný druh zboží podle popisu.
 

  2.Náklady na dodání

Ke kupní ceně zboží je vždy připočten expediční poplatek za poštovné a ve výši dle platného ceníku dopravy, který se v případě platby v okamžiku doručení zboží (dobírkou) zvyšuje o cenu dle smluvních podmínek s dopravcem. Při objednávce zboží, jehož kupní cena převyšuje částku stanovenou v ceníku e-shopu se expediční poplatek neuhradí.
V případě dodání zboží pracovníkem firmy AutodílyUO s.r.o. se rovněž tyto poplatky nehradí.


  3.Dodací podmínky

Prodávající se zavazuje dodat jen zboží v neporušeném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným platným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy, seznam záručních a pozáručních servisních středisek, je-li to pro daný druh zboží obvyklé. Prodávající je povinen plnit své závazky řádně, včas a s náležitou péčí. Prodávající je povinen chránit v rámci svých možností přiměřeným způsobem práva a oprávněné zájmy zákazníka.
Prodávající doručí zboží zákazníkovi dle termínu dodání uvedeného u objednávané položky na e-shopu, zpravidla nejčastěji do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky. Místo doručení a dodání zboží je adresa doručení uvedená zákazníkem v objednávkovém formuláři.

Zboží prodávající dle volby zákazníka doručuje:
- prostřednictvím zásilkové služby přepravních společností nasmlouvané firmou AutodílyUO s.r.o.
- v některých případech nadměrných zásilek zboží lze domluvit dopravu individuálně

  4.Platební podmínky

 • ​​​​on-line platební kartou (VISA, MasterCard, Pay Pal, atd.) nebo v hotovosti u dopravce nebo na výdejním místě
 • platba při převzetí na prodejně on-line platební kartou (VISA, MasterCard, Pay Pal, atd.)
 • platba při převzetí na prodejně v hotovosti
 • platba bankovním převodem se splatností při převzetí nebo odesílání (pouze pro státní organizace)

V případě odběru zboží prostřednictvím pracovníka firmy AutodílyUO s.r.o. mimo prodejnu je možné uhradit kupní cenu zboží pouze při převzetí zboží, a to v hotovosti.


 

4. Převzetí zboží

Zákazník je povinen zboží od zásilkové služby nebo rozvozu řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv vad tuto skutečnost neprodleně oznámit. V případě shledání poškození zboží nebo obalu a nebo nekompletnosti zásilky doporučujeme zákazníkovi zásilku v jeho vlastním zájmu odmítnout, nebo toto okamžitě konzultovat s prodávajícím. Podpisem dodacího listu nebo faktury bez výhrady zákazníka, zákazník stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci zásilky nebude brán zřetel.

Nesrovnalosti v dodávkách náhradních dílů dodané prodávajícímu v nočních závozech je možno nahlásit velkoobchodním dodavatelům pouze do 10:00 hod následujícího pracovního dne, a proto prosíme všechny naše velkoobchodní odběratele o včasnou kontrolu a případné nahlášení dodávky poškozeného zboží.

Vlastnické právo ke zboží přechází na zákazníka úplným zaplacením kupní ceny a převzetím zboží.


 

5. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka, které jsou součástí objednávky, jsou považovány za důvěrné informace a jsou chráněny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovány firmou AutodílyUO s.r.o., u kterého si zákazník zboží vyzvedává a prodávajícím, jako správci osobních údajů nebo subjekty smluvně pověřenými správcem ke zpracování osobních údajů za účelem plnění smlouvy se zákazníkem a za účelem nabízení produktů, jakož i za účelem šíření obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informování společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv dle §21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutí osobních údajů je ze strany zákazníka dobrovolné. Pokud si zákazník nepřeje, aby mu byly zasílány informace o případných nabídkách obchodu a služeb, sdělí tuto skutečnost prodávajícímu na info lince tel. č. : +420 465 521 282 nebo na e-mail "obchod@autodilyuo.cz".


 

6. Odstoupení od smlouvy

  1.Odstoupení od smlouvy zákazníkem, který je spotřebitel (v souladu s § 1829 - §1838 zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů):
Zákazník - spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. O úmyslu odstoupit od smlouvy je zákazník - spotřebitel povinen informovat prodávajícího e-mailem na adresu "obchod@autodilyuo.cz" nebo doporučeným dopisem na výše uvedenou kontaktní adresu. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, je zákazník - spotřebitel povinen na vlastní náklady zaslat případně osobně předat na výše uvedené kontaktní adrese. Zákazník - spotřebitel je povinen vrátit prodávajícímu zpět nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení pokud možno v původním ochranném obalu. Vrácené zboží, které bude zasláno na dobírku, nebude prodávajícím převzato a institut odstoupení od smlouvy v případě překročení dané lhůty nebude akceptován. Platbu prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li zákazník - spotřebitel, že odeslal zboží zpět. Vráceny budou všechny platby, které prodávající od zákazníka - spotřebitele obdržel, kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zákazníkem - spotřebitelem zvoleného způsobu dodání. Nikdo nemá nárok na hrazení zpětných nákladů. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který zákazník - spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně neurčil jinak.

U repasovaných položek, na které je vázáno vrácení starého dílu, je vrácení tohoto starého dílu možné, pouze je-li díl očištěný a kompletní včetně všech ucpávek a zátek a v původně dodaném obalu. Stav vráceného dílu musí být takový, aby byl použitelný k opětovné renovaci, a tudíž nemůže být nadměrně zkorodován nebo poškozen.

Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že zboží které požaduje vrátit by mu mělo 
sloužit pouze k nezbytnému seznámení s vlastnostmi a funkcemi zboží, a to v podstatě v takovém rozsahu, jako když si zboží zkouší při koupi na naší prodejně. V opačném případě by šlo o používání zboží (jakékoliv stopy montáže), při kterém by se hodnota vrácené částky mohla snižovat.

V některých případech může nastat i situace, kdy zůstatková hodnota vráceného zboží je vyčíslena jako značně ponížená oproti původní prodejní ceně a to právě z důvodu, že pro prodávajícího se již stává neprodejnou, jelikož nemůže garantovat při dalším prodeji zachování 100% kvality zboží, v jakém bylo prvotně prodáno.
Jedná se zejména o případ, kdy zboží nese stopy montáže nebo použití v provozu, a nebo se jedná o specifické zboží, označeného v katalogu jako Nevratné zboží“, což mohou být zejména kapaliny, akumulátory nebo díly obsahující elektroniku a další díly, u kterých není prodávající jakkoliv schopen posoudit při vrácení zachování 100% kvality zboží v jakém bylo zakoupeno. 
I tak ale může kupující od smlouvy odstoupit.
  

  2.Odstoupení od smlouvy zákazníkem, který je podnikatel, nebo jiný právnický subjekt.

Zákazník - podnikatel nebo jiný právnický subjekt je oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s platnými zák. č. 89 a 90 / 2012 Sb., občanský zákoník a obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů. A vztahují se na něj výše uvedené podmínky jako u spotřebitele.
Práva z vadného plnění : (v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a ve znění pozdějších předpisů., a § 2165 - 2174 zák.č. 89 / 2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
Zákazník je povinen bezprostředně po dodání zboží prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjištěných vadách. Pokud zákazník -podnikatel zjistí jakýkoliv rozdíl nebo rozpor mezi údaji uvedenými na dodacím listu / faktuře a skutečně dodaným zbožím (např. v druhu nebo množství) nebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný dodací list / fakturu, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však tentýž den informovat prodávajícího.

U repasovaných položek, na které je vázáno vrácení starého dílu, je vrácení tohoto starého dílu možné, pouze je-li díl očištěný a kompletní včetně všech ucpávek a zátek a v původně dodaném obalu. Stav vráceného dílu musí být takový, aby byl použitelný k opětovné renovaci, a tudíž nemůže být nadměrně zkorodován nebo poškozen.

V některých případech může nastat i situace, kdy zůstatková hodnota vráceného zboží je vyčíslena jako značně ponížená oproti původní prodejní ceně a to právě z důvodu, že pro prodávajícího se již stává neprodejnou, jelikož nemůže garantovat při dalším prodeji zachování 100% kvality zboží, v jakém bylo prvotně prodáno.
Jedná se zejména o případ, kdy zboží nese stopy montáže nebo použití v provozu, a nebo se jedná o specifické zboží, označeného v katalogu jako Nevratné zboží“, což mohou být zejména kapaliny, akumulátory nebo díly obsahující elektroniku a další díly, u kterých není prodávající jakkoliv schopen posoudit při vrácení zachování 100% kvality zboží v jakém bylo zakoupeno. 
I tak ale může kupující od smlouvy odstoupit.

 

7. Reklamace:

Pokud si objednáte na www.autodilyuo.cz nějaký produkt, má se za to, že touto objednávkou souhlasíte s reklamačním a obchodním řádem na stránkách www.autodilyuo.cz.
Při každé reklamaci je potřeba být v kontaktu s reklamační podporou, aby se zajistil hladký průběh reklamace a nedošlo tím, k prodlužování reklamační lhůty.

 

   1.Záruka za jakost

Jako doklad o záruce vystavují AutodílyUO s.r.o. ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupení (faktura) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo).Na výslovnou žádost kupujícího AutodílyUO s.r.o. poskytne záruku formou záručního listu. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

   2.Výluky - na co se reklamace nevztahují.

Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí zboží a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.
Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití): mechanickým poškozením zboží,elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno, neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu, poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí,použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení,použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití.
Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a AutodílyUO s.r.o. výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

 

   3.Podání reklamace:

 1. Zákazník podá reklamaci prostřednictvím zaměstnance prodávajícího nebo balíku na adresu prodejny (nikoliv na dobírku).
 2. Zákazník vyplní a přiloží k reklamaci reklamační protokol, který je volně ke stažení na e-shopu v informacích ke stažení https://autodilyuo.cz/cs/informace/ke-stazeni a nebo zavede reklamaci ve své administraci na e-shopu "www.autodilyuo.cz" (vpravo nahoře - vaše jméno při přihlášení - vaše dokumenty - reklamace). Zákazník zde co nejvýstižněji popíše reklamované vady, jejich projevy, vyplní zde datumy montáže a demontáže, stav km montáže a demontáže, vin a identifikace vozidla.
  Pozor: U jakéhokoliv elektrického dílu automobilu je vždy nutno doložit i kompletní výpis z diagnostiky (i prázdný bez závad). Bez tohoto dokladu prosím nelze odeslat elektrický díl na posouzení k výrobci !
 3. Zákazník k reklamaci přiloží doklad o nákupu zboží dodací list, paragon, nebo fakturu a očištěné reklamované zboží bez výrazných nečistot.
 4. Je-li zboží párové či sadové , lze jej reklamovat jen pouze jako komplet . Nekompletní zboží lze reklamovat pouze po předchozí dohodě.

 

  4.Lhůty pro vyřízení reklamace:

 1. Pokud se jedná o reklamaci zákazníka koncového spotřebitele, který nenakoupil zboží na IČO, tak se řídí reklamační doba občanským zákoníkem, resp. zákonem na ochranu spotřebitele. Zpravidla bude takováto reklamace vyřízena co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace zákazníkem - spotřebitelem, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodnou jinak.
   
 2.  Pokud se jedná o reklamaci zákazníka podnikatele, který nakoupil zboží na IČO, tak se reklamační doba neřídí občanským zákoníkem a neplatí lhůta 30 dnů pro vyřízení reklamace. Délku lhůty může rovněž stanovit smlouva mezi podnikateli nebo reklamační řád prodejce.

Pokud pro vyřízení reklamace žádná lhůta sjednána není, pak zákon prodejci určuje k odstranění vady lhůtu přiměřenou. Značně problematické je však určit, co je lhůtou přiměřenou.

Komentář dodavatele AutodílyUO k výše uvedeným reklamacím mezi podnikateli:
Vždy se budeme snažit, aby i takováto reklamace byla vyřízena co nejrychleji, avšak v praxi ne vždy je tato naše snaha vyslyšena i ze strany výrobce. V praxi si většinou všichni výrobci autodílů vyhrazují právo řešit reklamaci cca. do 6.měsíců a to zejména pokud jde o větší škodu a nebo u reklamace, kde jsou uplatňovány vícenáklady a nebo jde zboží na odbornou expertizu k výrobci.
Právní komentář k výše uvedeným reklamacím mezi podnikateli:
Zákonná úprava nároků z vadného plnění mezi obchodníky při jejich podnikatelské činnosti je odlišná. Jedná se o dva typy záruk:
tzv. zákonná (odpovědnost z vadného plnění) a dále smluvní záruka (odpovědnost za jakost).
V rámci zákonné odpovědnosti za vady je prodávající odpovědný za vadu, kterou má věc při prodeji, byť se projeví až později. Tato obecná úprava odpovědnosti za vady se vztahuje na všechny koupě, bez ohledu na to, zda je jedna ze stran spotřebitelem, zda se prodej uskutečňuje v obchodě apod.
Při smluvní odpovědnosti za jakost však záruka nevzniká automaticky ze zákona. Její existence závisí pouze na ujednání stran, tedy na tom, co si strany smluvně dohodnou.
Ve vztazích mezi podnikateli lze tedy ve dvouleté záruční době reklamovat pouze vady, které věc měla už při převzetí, nikoliv ty, které vznikly později. Záruku za jakost zboží si mohou podnikatelé jedině mezi sebou smluvně dohodnout.
                                                                                                                                       D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR

 

8. Zpětný odběr výrobků ( ujednání o zpětném odběru olejů, elektrických akumulátorů)

Prodávající je povinnou osobou ve smyslu §38 zák.č. 185 / 2001 Sb., o odpadech ve vztahu k vybraným výrobkům, ve znění pozdějších předpisů, uváděným prodávajícím na trh v České republiky. Výčet těchto výrobků je omezen platnou nabídkou zboží na internetových stránkách prodávajícího, aktuálně se jedná o oleje a elektrické akumulátory, u kterých prodávající převzal povinnost zpětného odběru smlouvou s jiným právnickým subjektem se sídlem v České republice.
Kupující je povinen provádět zpětný odběr zboží v rozsahu, v jakém zboží nakoupil od prodávajícího.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 15. června 2018


„Vaše osobní údaje mohou být shromažďovány námi nebo třetími stranami, mezi které patří Smartsupp.com, s.r.o. IČO03668681 a nebo Nextis s.r.o. IČO 28623681.