Hlavní stránka Reklamační řád

Reklamační řád

Vrácení zboží a reklamační řád

1. Odstoupení od smlouvy

  1.Odstoupení od smlouvy zákazníkem, který je spotřebitel (v souladu s § 1829 - §1838 zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů):
Zákazník - spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. O úmyslu odstoupit od smlouvy je zákazník - spotřebitel povinen informovat prodávajícího e-mailem na adresu "obchod@autodilyuo.cz" nebo doporučeným dopisem na výše uvedenou kontaktní adresu. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, je zákazník - spotřebitel povinen na vlastní náklady zaslat případně osobně předat na výše uvedené kontaktní adrese. Zákazník - spotřebitel je povinen vrátit prodávajícímu zpět nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení pokud možno v původním ochranném obalu. Vrácené zboží, které bude zasláno na dobírku, nebude prodávajícím převzato a institut odstoupení od smlouvy v případě překročení dané lhůty nebude akceptován. Platbu prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li zákazník - spotřebitel, že odeslal zboží zpět. Vráceny budou všechny platby, které prodávající od zákazníka - spotřebitele obdržel, kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zákazníkem - spotřebitelem zvoleného způsobu dodání. Nikdo nemá nárok na hrazení zpětných nákladů. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který zákazník - spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně neurčil jinak.

U repasovaných položek, na které je vázáno vrácení starého dílu, je vrácení tohoto starého dílu možné, pouze je-li díl očištěný a kompletní včetně všech ucpávek a zátek a v původně dodaném obalu. Stav vráceného dílu musí být takový, aby byl použitelný k opětovné renovaci, a tudíž nemůže být nadměrně zkorodován nebo poškozen.

Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že zboží které požaduje vrátit by mu mělo 
sloužit pouze k nezbytnému seznámení s vlastnostmi a funkcemi zboží, a to v podstatě v takovém rozsahu, jako když si zboží zkouší při koupi na naší prodejně. V opačném případě by šlo o používání zboží (jakékoliv stopy montáže), při kterém by se hodnota vrácené částky mohla snižovat.

V některých případech může nastat i situace, kdy zůstatková hodnota vráceného zboží je vyčíslena jako značně ponížená oproti původní prodejní ceně a to právě z důvodu, že pro prodávajícího se již stává neprodejnou, jelikož nemůže garantovat při dalším prodeji zachování 100% kvality zboží, v jakém bylo prvotně prodáno.
Jedná se zejména o případ, kdy zboží nese stopy montáže nebo použití v provozu, a nebo se jedná o specifické zboží, označeného v katalogu jako Nevratné zboží“, což mohou být zejména kapaliny, akumulátory nebo díly obsahující elektroniku a další díly, u kterých není prodávající jakkoliv schopen posoudit při vrácení zachování 100% kvality zboží v jakém bylo zakoupeno. 
I tak ale může kupující od smlouvy odstoupit.
  

  2.Odstoupení od smlouvy zákazníkem, který je podnikatel, nebo jiný právnický subjekt.

Zákazník - podnikatel nebo jiný právnický subjekt je oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s platnými zák. č. 89 a 90 / 2012 Sb., občanský zákoník a obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů. A vztahují se na něj výše uvedené podmínky jako u spotřebitele.
Práva z vadného plnění : (v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a ve znění pozdějších předpisů., a § 2165 - 2174 zák.č. 89 / 2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
Zákazník je povinen bezprostředně po dodání zboží prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjištěných vadách. Pokud zákazník -podnikatel zjistí jakýkoliv rozdíl nebo rozpor mezi údaji uvedenými na dodacím listu / faktuře a skutečně dodaným zbožím (např. v druhu nebo množství) nebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný dodací list / fakturu, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však tentýž den informovat prodávajícího.

U repasovaných položek, na které je vázáno vrácení starého dílu, je vrácení tohoto starého dílu možné, pouze je-li díl očištěný a kompletní včetně všech ucpávek a zátek a v původně dodaném obalu. Stav vráceného dílu musí být takový, aby byl použitelný k opětovné renovaci, a tudíž nemůže být nadměrně zkorodován nebo poškozen.

V některých případech může nastat i situace, kdy zůstatková hodnota vráceného zboží je vyčíslena jako značně ponížená oproti původní prodejní ceně a to právě z důvodu, že pro prodávajícího se již stává neprodejnou, jelikož nemůže garantovat při dalším prodeji zachování 100% kvality zboží, v jakém bylo prvotně prodáno.
Jedná se zejména o případ, kdy zboží nese stopy montáže nebo použití v provozu, a nebo se jedná o specifické zboží, označeného v katalogu jako Nevratné zboží“, což mohou být zejména kapaliny, akumulátory nebo díly obsahující elektroniku a další díly, u kterých není prodávající jakkoliv schopen posoudit při vrácení zachování 100% kvality zboží v jakém bylo zakoupeno. 
I tak ale může kupující od smlouvy odstoupit.

 

2. Reklamace:

Pokud si objednáte na www.autodilyuo.cz nějaký produkt, má se za to, že touto objednávkou souhlasíte s reklamačním a obchodním řádem na stránkách www.autodilyuo.cz.
Při každé reklamaci je potřeba být v kontaktu s reklamační podporou, aby se zajistil hladký průběh reklamace a nedošlo tím, k prodlužování reklamační lhůty.

 

   1.Záruka za jakost

Jako doklad o záruce vystavují AutodílyUO s.r.o. ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupení (faktura) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo).Na výslovnou žádost kupujícího AutodílyUO s.r.o. poskytne záruku formou záručního listu. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

   2.Výluky - na co se reklamace nevztahují.

Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí zboží a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.
Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití): mechanickým poškozením zboží,elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno, neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu, poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí,použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení,použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití.
Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a AutodílyUO s.r.o. výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

 

   3.Podání reklamace:

  1. Zákazník podá reklamaci prostřednictvím zaměstnance prodávajícího nebo balíku na adresu prodejny (nikoliv na dobírku).
  2. Zákazník vyplní a přiloží k reklamaci reklamační protokol, který je volně ke stažení na e-shopu v informacích ke stažení https://autodilyuo.cz/cs/informace/ke-stazeni a nebo zavede reklamaci ve své administraci na e-shopu "www.autodilyuo.cz" (vpravo nahoře - vaše jméno při přihlášení - vaše dokumenty - reklamace). Zákazník zde co nejvýstižněji popíše reklamované vady, jejich projevy, vyplní zde datumy montáže a demontáže, stav km montáže a demontáže, vin a identifikace vozidla.
    Pozor: U jakéhokoliv elektrického dílu automobilu je vždy nutno doložit i kompletní výpis z diagnostiky (i prázdný bez závad). Bez tohoto dokladu prosím nelze odeslat elektrický díl na posouzení k výrobci !
  3. Zákazník k reklamaci přiloží doklad o nákupu zboží dodací list, paragon, nebo fakturu a očištěné reklamované zboží bez výrazných nečistot.
  4. Je-li zboží párové či sadové , lze jej reklamovat jen pouze jako komplet . Nekompletní zboží lze reklamovat pouze po předchozí dohodě.

 

  4.Lhůty pro vyřízení reklamace:

  1. Pokud se jedná o reklamaci zákazníka koncového spotřebitele, který nenakoupil zboží na IČO, tak se řídí reklamační doba občanským zákoníkem, resp. zákonem na ochranu spotřebitele. Zpravidla bude takováto reklamace vyřízena co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace zákazníkem - spotřebitelem, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodnou jinak.
     
  2.  Pokud se jedná o reklamaci zákazníka podnikatele, který nakoupil zboží na IČO, tak se reklamační doba neřídí občanským zákoníkem a neplatí lhůta 30 dnů pro vyřízení reklamace. Délku lhůty může rovněž stanovit smlouva mezi podnikateli nebo reklamační řád prodejce.

Pokud pro vyřízení reklamace žádná lhůta sjednána není, pak zákon prodejci určuje k odstranění vady lhůtu přiměřenou. Značně problematické je však určit, co je lhůtou přiměřenou.

Komentář dodavatele AutodílyUO k výše uvedeným reklamacím mezi podnikateli:
Vždy se budeme snažit, aby i takováto reklamace byla vyřízena co nejrychleji, avšak v praxi ne vždy je tato naše snaha vyslyšena i ze strany výrobce. V praxi si většinou všichni výrobci autodílů vyhrazují právo řešit reklamaci cca. do 6.měsíců a to zejména pokud jde o větší škodu a nebo u reklamace, kde jsou uplatňovány vícenáklady a nebo jde zboží na odbornou expertizu k výrobci.
Právní komentář k výše uvedeným reklamacím mezi podnikateli:
Zákonná úprava nároků z vadného plnění mezi obchodníky při jejich podnikatelské činnosti je odlišná. Jedná se o dva typy záruk:
tzv. zákonná (odpovědnost z vadného plnění) a dále smluvní záruka (odpovědnost za jakost).
V rámci zákonné odpovědnosti za vady je prodávající odpovědný za vadu, kterou má věc při prodeji, byť se projeví až později. Tato obecná úprava odpovědnosti za vady se vztahuje na všechny koupě, bez ohledu na to, zda je jedna ze stran spotřebitelem, zda se prodej uskutečňuje v obchodě apod.
Při smluvní odpovědnosti za jakost však záruka nevzniká automaticky ze zákona. Její existence závisí pouze na ujednání stran, tedy na tom, co si strany smluvně dohodnou.
Ve vztazích mezi podnikateli lze tedy ve dvouleté záruční době reklamovat pouze vady, které věc měla už při převzetí, nikoliv ty, které vznikly později. Záruku za jakost zboží si mohou podnikatelé jedině mezi sebou smluvně dohodnout.
                                                                                                                                       D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR