Tato webová stránka používá cookies. Cookies mohou být použity pro marketingové účely, statistické a přizpůsobení služeb individuálním potřebám uživatele. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie.
Hlavní stránka Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu Autodíly - Martin Horníček   

(dále jen "Obchodní podmínky")

Obecná ustanovení
Identifikační údaje prodávajícího:

firma: Autodíly - Martin Horníček

sídlo : J.Nygrína 268, 562 01 Ústí nad Orlicí

IČO : 63195178
DIČ : CZ 7302223698
tel : +420 465 521 282
e-mail : obchod@autodilyuo.cz
http:\\ http://autodilyuo.cz

kontaktní /korespondenční adresa : J.Nygrína 268, 562 01 Ústí nad Orlicí

Základní charakteristické údaje:
Cílem firmy je nabízet zákazníkům kvalitní autodíly, autodoplňky , nářadí a nástroje pro specifické profese i pro univerzální použití.

1. Úvodní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky se vztahují na nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu Autodíly-Martin Horníček (dále jen "e-shop") a upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a zákazníkem v rámci nákupu zboží prostřednictvím e-shopu.
Prodávající je povinen v souladu s §1820 - § 1824 zák.č. 89 / 2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, seznámit zákazníka se sdělením před uzavřením smlouvy, obsah smlouvy, závazky ze smluv o poskytovaných službách a zvláštní ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných distančním způsobem. Tyto informace jsou obsaženy
v těchto obchodních podmínkách.
Zákazníkem je návštěvník internetových stránek na adrese e-shop "http://autodilyuo.cz", který prostřednictvím e-shopu učinil řádnou objednávku zboží. Zákazníkem je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná, v souladu se zák. č. 89 / 2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. Podnikatelem se rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem zisku či právní subjekt, jenž je zřízen státem či neziskovou organizací za účelem vytváření veřejného užitku, v souladu se zákonem 90 / 2012 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů.
Doručování objednaného zboží se děje prostřednictvím společnosti provozující přepravní služby Zásilkovna, PPL, Geis CZ s.r.o, DPD či České pošty s.p. Tyto Obchodní podmínky jsou uveřejněny na adrese http://autodilyuo.cz, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce zákazníkem. Pro vztah mezi zákazníkem a prodávajícím jsou obchodní podmínky platné ve znění, v jakém byly uveřejněny v okamžiku odeslání zákazníkem.
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud objednávka obsahuje více než 5 kusů alespoň jedné zlevněné položky.
Nabídka v e-shopu platí do vyprodání zásob.
Práva a povinnosti prodávajícího a zákazníka se řídí platnou legislativou České republiky, tedy v souladu se novelizací zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 89 / 2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 90 / 2012., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informování firmy, ve znění pozdějších předpisů.

2. Objednávka

Zde je zákazníkovi k dispozici prostředí, které umožňuje zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží v katalogu, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraného zboží. Před podáním objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil. Objednávka je odesílána zákazníkem prodávajícímu přímo z prostředí e-shopu elektronickou cestou. Takto zaslaná objednávka je platným a závazným návrhem kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti vyžadované objednávkovým formulářem.
Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud zákazník v minulosti neodebral či řádně nazaplatil závazně objednané zboží. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud objednané zboží nemůže dodat. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zákazník nesplní svůj závazek odebrat zboží nebo zaplatit kupní cenu včetně expedičního poplatku.
Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky zákazníka prodávajícímu. Zákazník je podle kupní smlouvy povinen především odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně poplatku za dopravu. Prodávající je podle kupní smlouvy povinen zejména dodat objednané zboží, vyjma výše uvedených skutečností. Prodávající neprovádí rezervaci zboží. 
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud objednávka obsahuje více kusů jedné zlevněné položky (označené jako akce nebo výprodej) než má skladem.
Objednávku může zákazník zrušit bez jakýchkoliv sankcí do okamžiku expedice zboží, která je prodávajícímu oznámena formou e-mailu, případně telefonicky.

Nabídka zboží prodávajícím se uskutečňuje prostřednictvím internetu na adrese e-shop "http://autodilyuo.cz

3. Kupní cena, náklady na dodání, dodací a platební podmínky

Kupní cena
Kupní cenou se rozumí cena uvedená u objednávaného zboží v katalogu v okamžiku odeslání objednávky zákazníkem. Všechny ceny v katalogu jsou uvedeny v českých korunách vždy bez i včetně daně z přidané hodnoty. Pokud není uvedeno jinak, vztahují se z uvedené ceny na vybraný druh zboží podle popisu.

Náklady na dodání
Ke kupní ceně zboží je vždy připočten expediční poplatek za poštovné a ve výši dle platného ceníku dopravy, který se v případě platby v okamžiku doručení zboží (dobírkou) zvyšuje o cenu dle smluvních podmínek s dopravcem. Při objednávce zboží, jehož kupní cena převyšuje částku stanovenou v ceníku e-shopu se expediční poplatek neuhradí.
V případě dodání zboží pracovníkem firmy Autodíly - Martin Horníček se rovněž tyto poplatky nehradí.

Dodací podmínky
Zboží prodávající dle volby zákazníka doručuje:
- prostřednictvím zásilkové služby přepravních společností nasmlouvané firmou Autodíly - Martin Horníček.
- v některých případech nadměrných zásilek zboží lze domluvit dopravu individuálně


Prodávající se zavazuje dodat jen zboží v neporušeném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným platným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy, seznam záručních a pozáručních servisních středisek, je-li to pro daný druh zboží obvyklé. Prodávající je povinen plnit své závazky řádně, včas a s náležitou péčí. Prodávající je povinen chránit v rámci svých možností přiměřeným způsobem práva a oprávněné zájmy zákazníka.
Prodávající doručí zboží zákazníkovi dle termínu dodání uvedeného u objednávané položky na e-shopu, zpravidla nejčastěji do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky. Místo doručení a dodání zboží je adresa doručení uvedená zákazníkem v objednávkovém formuláři.

Platební podmínky
Pro platbu lze zvolit jeden ze způsobů:
-platba při převzetí (dobírka) hotově nebo 
on-line platební kartou (VISA, MasterCard, Pay Pal, atd.) u dopravce nebo na výdejním místě
-platba předem standardním bankovním převodem
-platba při převzetí na prodejně on-line platební kartou (VISA, MasterCard, Pay Pal, atd.)

-platba při převzetí na prodejně v hotovosti
-platba bankovním převodem se splatností při převzetí nebo odesílání (pouze pro státní organizace)

V případě odběru zboží prostřednictvím pracovníka firmy Autodíly - Martin Horníček mimo prodejnu je možné uhradit kupní cenu zboží pouze při převzetí zboží, a to v hotovosti.
 

4. Převzetí zboží

Zákazník je povinen zboží od zásilkové služby řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv vad tuto skutečnost neprodleně oznámit zásilkové službě samotné. V případě shledání porušení či poškození doporučujeme zákazníkovi zásilku v jeho vlastním zájmu odmítnout. Podpisem dodacího listu / faktury bez výhrady zákazníka, zákazník stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.
Vlastnické právo ke zboží přechází na zákazníka úplným zaplacením kupní ceny a převzetím zboží.

5. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka, které jsou součástí objednávky, jsou považovány za důvěrné informace a jsou chráněny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovány firmou Autodíly - Martin Horníček, u kterého si zákazník zboží vyzvedává a prodávajícím, jako správci osobních údajů nebo subjekty smluvně pověřenými správcem ke zpracování osobních údajů za účelem plnění smlouvy se zákazníkem a za účelem nabízení nabízení produktů, jakož i za účelem šíření obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informování společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv dle §21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutí osobních údajů je ze strany zákazníka dobrovolné. Pokud si zákazník nepřeje, aby mu byly zasílány informace o případných nabídkách obchodu a služeb, sdělí tuto skutečnost prodávajícímu na info lince tel.č. : +420 465 521 282 nebo na e-mail "obchod@autodilyuo.cz".

 

6. Odstoupení od smlouvy, práva z vadného plnění

Odstoupení od smlouvy zákazníkem, který je spotřebitel (v souladu s § 1829 - §1838 zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů):
Zákazník - spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. O úmyslu odstoupit od smlouvy je zákazník - spotřebitel povinen informovat prodávajícího e-mailem na adresu "obchod@autodilyuo.cz" nebo doporučeným dopisem na výše uvedenou kontaktní adresu. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, je zákazník - spotřebitel povinen na vlastní náklady zaslat případně osobně předat na výše uvedené kontaktní adrese. Zákazník - spotřebitel je povinen vrátit prodávajícímu zpět nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení pokud možno v původním ochranném obalu. Vrácené zboží, které bude zasláno na dobírku, nebude prodávajícím převzato a institut odstoupení od smlouvy v případě překročení dané lhůty nebude akceptován. Platbu prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li zákazník - spotřebitel, že odeslal zboží zpět. Vráceny budou všechny platby, které prodávající od zákazníka - spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zákazníkem - spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Nikdo nemá nárok na hrazení zpětných nákladů. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který zákazník - spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně neurčil jinak.

Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že zboží které požaduje vrátit by mu mělo 
sloužit pouzde k nezbytnému seznámení s vlastnostmi a funkcemi zboží, a to v podstatě v takovém rozsahu, jako když si zboží zkouší při koupi na naší prodejně. V opačném případě by šlo o používání zboží (jakékoliv stopy montáže), při kterém by se hodnota vrácené částky mohla snižovat.
V některých případech může nastat i situace, kdy zůstatková hodnota vráceného zboží je vyčíslena jako 0 Kč a to právě z důvodu, že pro prodávajícího se již stává neprodejnou, jelikož nemůže garantovat při dalším prodeji zachování 100% kvality zboží v jakém bylo prvotně prodáno.
I tak ale může kupující od smlouvy odstoupit.
Toto se týká zejména specifického zboží, označeného v katalogu jako Nevratné zboží“. Jedná se zde zejména o kapaliny, akumulátory nebo díly obsahující elektroniku a další díly, u kterých není prodávající jakkoliv schopen posoudit při vrácení zachování 100% kvality zboží v jakém bylo zakoupeno.

Právo na odstoupení od smlouvy není možné uplatnit u zboží vyžadujícího odbornou montáž v případě, že zboží již bylo zákazníkovi na jeho přání namontováno.

Odstoupení od smlouvy zákazníkem, který je podnikatel, nebo jiný právnický subjekt.
Zákazník - podnikatel nebo jiný právnický subjekt je oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s platnými zák. č. 89 a 90 / 2012 Sb., občanský zákoník a obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů. A vztahují se na něj výše uvedené podmínky jako u spotřebitele.
Práva z vadného plnění : (v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a ve znění pozdějších předpisů., a § 2165 - 2174 zák.č. 89 / 2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
Zákazník je povinen bezprostředně po dodání zboží prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjištěných vadách. Pokud zákazník zjistí jakýkoliv rozdíl nebo rozpor mezi údaji uvedenými na dodacím listu / faktuře a skutečně dodaným zbožím (např. v druhu nebo množství) nebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný dodací list / fakturu, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v okamžiku odběru, informovat prodávajícího.
Zboží, u kterého zákazník reklamuje jiné vady, doručuje zákazník prodávajícímu nebo v autorizovaném servisu uvedenému v záručním listu. Zákazník přitom co nejvýstižněji popíše vady, jejich projevy a doloží skutečnost, že zboží zakoupil v e-shopu "http://autodilyuo.cz" nebo obchodě Autodíly - Martin Horníček.
Kupující bere na vědomí a souhlasí, že vadné plnění u zboží vyrobeného v cizí zemi, se lhůta může prodloužit nad stanovených 30 dnů. Prodávající se zavazuje, že lhůta se výjimečných případech přesahujících 30 dnů prodlouží jen o dobu nezbytně nutnou a nebude prodlevu bezdůvodně prodlužovat, a to v souladu s § 19 novelizovaného zákona č. 634 / 1992 Sb., zákona o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů

Postup při reklamaci
V případě nákupu cestou e-shopu "http://autodilyuo.cz
" nebo v obchodě Autodíly - Martin Horníček či jejím pracovníkem.
I. zákazník informuje prodávajícího osobně nebo telefonicky v pracovní době +420 465 521 282 nebo e-mailem "obchod@autodilyuo.cz"
II. zákazník uvede do zásilky důvod reklamace (vyplněním reklamačního protokolu, který je volně ke stažení na eshopu v informacích ke stažení a také přiloží dodací list / fakturu.
III. zákazník zašle zboží jako doporučený balík na adresu prodejny, nikoliv na dobírku, a nebo reklamuje zboží u pracovníka na prodejně.
IV. je-li zboží párové či sadové , lze jej reklamovat jen pouze jako komplet .
Reklamace bude vyřízena co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace zákazníkem - spotřebitelem, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodnou jinak.
Přílohou těchto obchodních podmínek je i úplné paragrafové znění reklamačního řádu v souladu s novelizovaným zákonem č. 634 / 1992 Sb., zákona o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, a zák. č. 89 / 2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

7. Zpětný odběr výrobků ( ujednání o zpětném odběru olejů, elektrických akumulátorů)

Prodávající je povinnou osobou ve smyslu §38 zák.č. 185 / 2001 Sb., o odpadech ve vztahu k vybraným výrobkům, ve znění pozdějších předpisů, uváděným prodávajícím na trh v České republiky. Výčet těchto výrobků je omezen platnou nabídkou zboží na internetových stránkách prodávajícího, aktuálně se jedná o oleje a elektrické akumulátory, u kterých prodávající převzal povinnost zpětného odběru smlouvou s jiným právnickým subjektem se sídlem v České republice.
Kupující je povinen provádět zpětný odběr zboží v rozsahu, v jakém zboží nakoupil od prodávajícího.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 15. června 2018

„Vaše osobní údaje mohou být shromaždovány námi nebo třetími stranami, mezi které patří Smartsupp.com, s.r.o. IČO03668681 a nebo Nextis s.r.o. IČO 28623681.